การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญประกอบไปด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้กับครู กศน.ภายในเขตกรุงเทพมหานคร (กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้

และการประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวัดผลการจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้นักศึกษา กศน. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ และเป็นการเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ารับชมการประกวดและการจัดแสดงผลงานดังกล่าว

ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีกำหนดการและรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เอกสารการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562
คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 2562
กำหนดการโครงงานสะเต็ม 2562
ข้อมูลประกอบรางวัลโครงงานขวัญใจมหาชน 2562
ใบสมัครโครงงานสะเต็ม 2562
แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงานสะเต็ม 2562
รายชื่อผู้ร่วมเข้าร่วมการประกวดโครงงาน 2562