ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดปรับปรุงนิทรรศการโลกของแมลง​ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562

เนื่องจากกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม นิทรรศการโลกของแมลง อาคาร 4 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการนิทรรศการได้ตามปกติ จึงขออนุญาตปิดให้บริการการเข้าชมนิทรรศการโลกของแมลงตามระยะเวลาดังกล่าว