ค่าย Robo Club รุ่น 2/2562 (วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดโครงการค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการแมกเน็ท ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชน อายุ 10 -15 ปี โดยสมาชิกค่ายได้เรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้ และสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ ทั้งนี้ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชมภาพกิจกรรมค่าย Robo Club รุ่น 2/2562