กิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2562 (วันที่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ “ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฃฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ ตามความสนใจและตามความถนัดของแต่ละคน โดยอาศัยกระบวนการจัดค่าย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้เกิดประโยชน์ รู้จักพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านสุขภาพ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศ ชมภาพกิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2562