โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ฟิสิกส์และอากาศยาน มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเล่นเครื่องร่อนก่อนพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เพื่อให้สามารถประดิษฐ์เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัครครู – นักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5คน ค่าลงทะเบียน จำนวน 400 บาท จัดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – นักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773

ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้

2. สั่งพิมพ์เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือทุกฉบับ และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบีนตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 (กรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วก่อนถึงวันปิดรับสมัคร ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 

3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพนธ์ ทางโทรสาร 0-2392 0508

4. ติดตาม/ตรวจสอบผลการส่งเอกสาร โทร. 0 2392 0508 (ในวันและเวลาบริการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมฯ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ฉบับจริงไว้เพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 2562