การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติ” (The Nature Great Event) (17 มี.ค. 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในภูมิภาค 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติ” (The Nature Great Event) ระดับภูมิภาค เขตภาคกลาง ครั้งนี้ จัดให้ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้านำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ชมภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอโครงงาน คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอโครงงาน