ภาพกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562

Energy Weekend

เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 2 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนของที่ระลึกและสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานจาก 2 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ในงานมีการจัดกิจกรรมการทดลอง การเรียนรู้ผ่านสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน สื่อนิทรรศการด้านพลังงานและกิจกรรมเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการบริหารจัดการพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยุค Energy 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชมภาพกิจกรรมกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 2