ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งเสริมงานวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งเสริมงานวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับอาคารนิทรรศการเพื่อรองรับผู้ใช้รถเข็นภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” โดยคณะผู้วิจัยจาก ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อเข้าสำรวจและสังเกตุการณ์พื้นที่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา