ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (26 – 27 มี.ค. 2558)

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปี 2558 นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วมาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2558 เป็นค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นสำหรับเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ผ่านการทำงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการสมวัย เพื่อให้สมาชิกค่ายฯ เกิดเจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป

ติดตามชมภาพการร่วมกิจกรรมของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (26 – 27 มี.ค. 2558) คลิ๊ก ชมภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (26 – 27 มี.ค. 2558)