คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตปทุมวัน ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต้อนรับคณะครูและนักศึกษา กศน.เขตปทุมวัน มาศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ “สะเต็มศึกษา”เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการคิดอย่างมีระบบและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ