การอบรมฯ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครู และอาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้สามารถสร้างสื่อ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมภาพการจัดกิจกรรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยวัสดุใกล้ตัว 2558