การประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การนำเสนอผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการศึกษาดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี