พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานจาก กฟผ. (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายทิเดช เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมศาสตร์โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 2,000,000 บาท ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ“สร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า” และโครงการ “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.”

ในการนี้ นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวนการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานจาก กฟผ. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับดำเนินการกิจกรรมในโครงการ “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.” ที่จะจัดชึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้