ค่าย Kids Can Do

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่าย Kids Can Do ขึ้นระหว่าง วันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชน อายุ 9 – 12 ปี เข้าร่วมเรียนรู้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และใช้เวลาว่างในช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้ ติดตามชมภาพการจัดกิจกรรมค่าย Kids Can Do