ค่าย Young Designer 2558

ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย Young Designer 2558 ขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 โดยกลุ่มศิลปกรรม ส่วนพัฒนาและผลิตสื่อ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ และความรู้เชิงช่าง มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชน อายุ 9 – 12 ปี สมาชิกค่ายได้สร้างสรรค์ Buzz Wire ด้วยตนเอง จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า และความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ และความรู้ด้านศิลปะและความรู้เชิงช่าง เยาวชนสมาชิกค่ายฯ ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมีผลงานของตนเองกลับบ้านไปด้วย ติดตามชมภาพการจัดกิจกรรมค่าย Young Designer 2558