ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ปี 2562

ตามที่กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ในระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 คณะกรรมการได้พิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ในระดับอนุบาล 2-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

Message us