การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ได้แสดงความสามารถและพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม  เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน.”

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. ครั้งนี้ จัดภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” จัดการประกวดฯ สำหรับ นักศึกษา กศน. ในพื้นที่ 19 เขต (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง และกลุ่มโซนกรุงเทพใต้) โดยมีทีมนักศึกษาเข้าประกวดเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) พร้อมครูที่ปรึกษา 2 ท่าน จัดการประกวดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมภาพการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. 2562 และผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. 2562