คณะครูวิทยาศาสตร์จากบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้ให้การต้อนรับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน โดยคณะครูได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การสกัด DNA จากผักและผลไม้ กิจกรรมมนต์เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรด ด่าง จากสารในชีวิตประจำวัน พร้อมแนะนำสื่อการเรียนการสอนที่หาได้ง่ายจากสิ่งของรอบตัว นอกจากนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้ทำการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพคณะครูวิทยาศาสตร์จากบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา