ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์ โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562″ ของนักศึกษา กศน. กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไป ซึ่งการประกวดโครงงานดังกล่าว มีผลการประกวด ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องบินสำรวจพื้นที่ – FIRSTAR V๒ กศน.เขตคลองเตย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานตู้เพาะเห็ดพอเพียงเพื่อชุมชนเมือง กศน.เขตราชเทวี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน SAVE 2 Hands กศน.เขตดุสิต
 • รางวัลขวัญใจมหาชน โครงงานแอร์ประหยัดพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล คือ
  • โครงงานรองเท้าดูดฝุ่น กศน.เขตพญาไท
  • โครงงานแอร์ประหยัดไฟพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน
  • โครงงานกระเป๋าพอเพียงตามรอยพ่อ กศน.เขตสัมพันธวงศ์
  • โครงงานเครื่องชงกาแฟทอร์นาโด กศน.เขตบางคอแหลม

ทั้งนี้ โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 4 โครงงาน จะเข้าร่วมการนำเสนอผลงานให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณ หน้าห้องนิทรรศการดินแดนแห่งแร่/นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด ชั้น 1 อาคาร 2 (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพการประกวด “โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562″