คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง นักสำรวจกาล-อวกาศ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มือกล และสร้างดาวหางจำลอง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา