ค่าย “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” รุ่น 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงภาคฤดูร้อนปีนี้ และครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมค่ายในวาระพิเศษ กับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2558 “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” โดยในรุ่นที่ 3 ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Day Camp (ค่าย 1 วัน ไม่ค้างคืน) มีสมาชิกค่ายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน  98 คน ทำกิกรรมปฏิบัติการด้วยตนเอง เพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพิ้นฐานความรู้ในการเรียนระดับต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมภาพการทำกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2558 “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน : สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 3