ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยมหาราช

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลาทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ที่หัวข้อรู้จักเรา/ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน