การอบรมฯ ครู กศน. หลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. หลักสูตร สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของครูในการบริหารจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใน กศน.เขต และแขวงที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2558 ที่กำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.โดยให้ กศน.เขตและแขวงเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. หลักสูตร สนุกกับกระบวนการวิทย์  สร้างนักคิด ครู กศน.” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ กศน. ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และมีผู้เข้าอบรม เป็นครู กศน. รวม 10 เขต เป็นจำนวน 60 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจติดตามชมภาพการทำกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. หลักสูตร สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.”