ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้ประชาชนระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ และเป็นวันหยุดราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน