มาตรการเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายอย่างรวดเร็วทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะหน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก จึงได้มีมาตรการเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอความร่วมมือผู้ที่มีความประสงค์เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการปฏิบัติดังนี้

  1. โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าชม
  2. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดให้บริการภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. หากท่านมีอาการไข้ ปวดศีรษะ และลำตัว ตลอดจนมีการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหรือเสมหะ ขอให้งดเดินทางมาเยี่ยมชมในระยะนี้
  4. สถานศึกษาที่จะนำคณะนักเรียน – นักศึกษามาเยี่ยมชม ขอความกรุณาคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้หวัดหรือต้องสงสัยติดเชื้อออกจากคณะเดินทางก่อน
  5. หากท่านได้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาขอให้งดเดินทางมาเยี่ยมชมในระยะนี้