ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (10-11 ก.ย. 58)

เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 96 คน โดยสมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม “มนต์เปลี่ยนสี”  “เจาะลึกดาราศาสตร์” และ “นักสืบพลังงาน”  และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯ นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (10-11 ก.ย. 58)