การอบรม : แนวทางการดำเนินการจัดการพลังงาน (9 พฤศจิกายน 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายสู่ความยั่งยืน และเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม (ภาครัฐ) แก่บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้เกิดความรู้และความเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี คุณปัญจะ ทั่งหิรัญ วิทยากรจาก บ. เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ชมภาพการอบรม : แนวทางการดำเนินการจัดการพลังงาน (9 พฤศจิกายน 2558)