การประชุมรับฟังการให้คำแนะนำปรึกษาในอาคารควบคุมภาครัฐ ครั้งที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) หมายเลข TSIC-ID : 84121-0006 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นตัวแทนของ พพ. เข้าให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคระบบการจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2558 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เข้ารับฟังคำแนะนำปรึกษา โดยทีปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารชมภาพการประชุมรับฟังการให้คำแนะนำปรึกษาในอาคารควบคุมภาครัฐ ครั้งที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2558)