ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน” (วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559)

ปัจุบัน “เทคโนโลยีอวกาศ” มีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล โดยเฉพาะการสำรวจโลกด้วยข้อมูลดาวเทียม ในประเทศที่พัฒนาแล้วประชาชนมีความตื่นตัวในการรับข้อมูลต่าง ๆ จากดาวเทียม ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์  2559 โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ติดตามชมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน” (วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559)