กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (วันที่ 3 – 4 มี.ค. 2559)

ด้วยวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีใจรักวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1. จัดระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนวัย 6 – 8 ปี เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติการทดลอง และการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน ติดตามชมภาพ กิจกรรมของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1