กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันที่ 10 – 11 มี.ค. 2559)

ด้วยวัตถุประสงค์ในการมุ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และเน้นให้เยาวชนไทยมีใจรักวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2. จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนวัย 6 – 8 ปี ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติการทดลอง เสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง ถือเป็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน ชมภาพกิจกรรมของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2