กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 (วันที่ 17 – 18 มี.ค. 2559)

ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และเน้นให้เยาวชนไทยมีใจรักวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3. จัดระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2559 มีเยาวชนวัย 6 – 8 ปี เข้าร่วมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติการทดลอง เสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง ถือเป็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน ชมภาพกิจกรรมของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3