18 สิงหาคม 2563 เที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ฟรี!

18 สิงหาคม 2563 เที่ยวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

โดยจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันและเวลาดังกล่าว

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดรายการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563