ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเฉลิมฉลองพระราชสมัญญา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

โดยจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชมภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563