ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และ วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63 เนื่องในวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13-15 เมษายน  เป็นวันสงกรานต์ วันหยุดราชการประจำปีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 จึงได้เลื่อนวันหยุดดังกล่าว และมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และ วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 2 วัน ในวันศุกร์ที่ 4 ก.ย. และ วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน