ปิดให้บริการในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามมติครม. เห็นชอบให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ แต่วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปิดให้บริการตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน