ปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 1 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน