Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit 
เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี

ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ

ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน

 • เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT
 • เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องนำคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน ชาย –หญิง อายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด)
 • โปรดส่งสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ยินดีตอบแบบสอบถามและให้ความร่วมมือในการประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว

หมายเหตุ

 • เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่
 • หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร) เพื่อจัดส่ง (Upload) ในตอนท้ายของแบบฟอร์ม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 15 มี.ค. 2564 รุ่นละ 20 คนเท่านั้น สมัครที่นี่ http://bit.ly/3kn3ETh

 • รุ่นที่ 1 : 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2564
 • รุ่นที่ 2 : 7 – 9 เม.ย. 2564
 • รุ่นที่ 3 : 21-23 เม.ย. 2564

สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  
โทร. 02-3910544, 02-3921773 และ 02-3920508
Facebook : http://bit.ly/3q17Dq9
เว็บไซต์ : https://sciplanet.org/