ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี และที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เป็นเวลา 4 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน