ข่าวดี!! ขยายเวลาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) เพื่อเชื่อมโยงเยาวชนเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เยาวชนออกไปเรียนรู้โลกกว้างรอบตัว และเป็นเวทีสำหรับเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละภูมิภาค จะได้เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในการนี้ เพื่อให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ออกไปจากเดิม โดยปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จึงแจ้งมาเพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

โครงการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา 2558

ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา 2558

เกณฑ์การคัดเลือกการประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา 2558

กำหนดการประกวดโครงานฯ Thailand Global Natural History Day 2015

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน

ตัวอย่างใบสมัครประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา 2558