ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 14 มกราคม 2565

ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน