รายชื่อทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015) หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) และปิดรับสมัครแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015) หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง