ขอบคุณทีมร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) โดยมีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมนี้จากโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้มีการประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภาคกลาง ในการประกวดโครงงานฯ นี้เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้จัดส่งทีมเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา (Thailand Natural History Day 2015ภายใต้หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event) มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโอกาสต่อไป