หยุดให้บริการการแสดงท้องฟ้าจำลองชั่วคราว

เนื่องด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะดำเนินการติดตั้งเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้องฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลอง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการการแสดงท้องฟ้าจำลองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 โทร/โทรสาร. 0 2391 0544 หรือ 08 9501 3085