สรุปผลความร่วมมือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อประชุมสรุปผลความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองไฟฟ้า โครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพสรุปผลความร่วมมือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

superadmin

15 January 2020

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2563 (Summer Camp 2020)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย  ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และเติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้จะทำให้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเยาวชน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์สูงสุด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งนี้ มีจำนวน 7 ค่าย โดยแต่ละค่ายจะมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดกิจกรรม ค่าลงทะเบียน และช่วงเวลาจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยผู้ปกครองสามารถพิจารณาให้เยาวชนของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสมได้ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ค่ายวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำรายการด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการชำระแตกต่างกันในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถสมัครให้เยาวชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกดาวน์โหลดเอกสารของค่ายที่ผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้ นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเยาวชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ […]

superadmin

15 January 2020

สรุปผลความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะจากฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อประชุมสรุปผลความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองไฟฟ้า โครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

14 January 2020

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเเทพ) และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Smart Kids วิทย์วันเด็ก ซึ่งภายในงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก และแสดงทางท้องฟ้าจำลอง 10 รอบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัด 9 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 37 กิจกรรม ในส่วนของกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จำนวน 10 กิจกรรม ชมภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

superadmin

14 January 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนกล้าแสดงออก อีกทั้งยังให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว และประชาชนทั่วไป ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับการสนับสนุนของรางวัลมากมายจากบริษัทห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีรายนามดังนี้ บริษัท แลคตาซอย จำกัด บมจ. ธนาคารกรุงไทย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด องค์การเภสัชกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด […]

superadmin

13 January 2020

สำนักงาน กศน. พร้อม 4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงาน กศน. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ความรู้วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์มากมายหลายแขนง ได้แก่ การจัดนิทรรศการขนาดเล็กและนิทรรศการขนาดใหญ่ การอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สุดท้ายการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ชมภาพสำนักงาน กศน. พร้อม 4 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

superadmin

10 January 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมกราคม 2563 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และชมการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมกราคม 2563 จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง “ขอบฟ้าแห่งใหม่” (New Horizon) มีความยาว 23 นาที นำเสนอเรื่องราวของดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ที่อยู่ในในระบบสุริยะเดียวกับโลกของเรา ผู้ชมจะได้ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร การต้านแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดี และชมความสวยงามของดาวเสาร์ แล้วลองคิดว่า จะเป็นไปได้หรือไม่??..ที่มนุษย์เราจะอพยพไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะนี้…”ขอบฟ้าแห่งใหม่” (New Horizon) พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณฉันทวิทย์ ธนะเสวี (เต๋อ)

superadmin

2 January 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Smart Kids วิทย์วันเด็ก” โดยเน้นกิจกรรมสำหรับครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความใส่ใจต่อกัน เน้นให้พ่อ แม่ ลูก ร่วมปฏิบัติกิจกรรมด้วยกัน และส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา จึงขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08:30 -16:30 น. ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

2 January 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (26 ธันวาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 – 14:00 น. โดยมีการตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน บริเวณลานอิฐแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเป็นจำนวนมาก โดยดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าบดบังดวงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:18 มีช่วงบดบังมากสุดอยู่ที่ประมาณ 12:05 และสิ้นสุดปรากฏการณ์ประมาณ 13:57 สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นเห็นการบดบังอยู่ที่ประมาณ 57% สุริยุปราคาบางส่วนในครั้งถัดไปวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชมภาพกิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน (26 ธันวาคม 2562)

superadmin

28 December 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยนางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการการเรียนการสอน ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนต่อไป

superadmin

25 December 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันที่ 30​ -​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

ตามที่มติ​คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่​ 30​ ธันวาคม​ 2562 เป็น​วันหยุด​พิเศษ​เพิ่มเติม​ และสำนัก​นายก​รัฐมนตรี​ได้ประกาศ​ให้วันที่​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา ​จึงขอปิดบริการในวันที่ 30​ -​ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ระยะเวลา 3 วัน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

25 December 2019

ภาพกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019) ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิดฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการนำสาระความรู้ ความบันเทิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ชมภาพเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival 2019)

superadmin

25 December 2019
1 38 39 40 42