ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ ค่าผ่านประตู เด็ก ผู้ใหญ่ 1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1.1 รอบบรรยายภาษาไทย 30 บาท 50 บาท 1.2 รอบบรรยายภาษาอังกฤษ 30 บาท 50 บาท 2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ 30 บาท 50 บาท ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษาหรือแสดงบัตรนักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2023