ผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันหลายรายการ และทุกรายการจะเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และขอประกาศผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ผลการแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (Pop Pop Boat) ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 August 2019

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนทั่วประเทศมากมายที่ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กทั้ง 2 ระดับ ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 1 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 August 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์ โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562″ ของนักศึกษา กศน. กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไป ซึ่งการประกวดโครงงานดังกล่าว มีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องบินสำรวจพื้นที่ – FIRSTAR V๒ กศน.เขตคลองเตย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานตู้เพาะเห็ดพอเพียงเพื่อชุมชนเมือง กศน.เขตราชเทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน SAVE 2 Hands กศน.เขตดุสิต รางวัลขวัญใจมหาชน โครงงานแอร์ประหยัดพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน รางวัลชมเชย 4 รางวัล คือ โครงงานรองเท้าดูดฝุ่น กศน.เขตพญาไท โครงงานแอร์ประหยัดไฟพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน โครงงานกระเป๋าพอเพียงตามรอยพ่อ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ โครงงานเครื่องชงกาแฟทอร์นาโด […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

13 August 2019

เชิญร่วมการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” และ “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 และการแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ การแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะร่อนนาน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Spritfire” วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 จัดแข่งขันลักษณะบินทน สมัครแข่งขันเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 August 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมาและในปี 2562 นี้ ยูเนสโกประกาศให้เป็นปีสากลแห่งตารางธาตุ เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบตารางธาตุ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนานเกี่ยวกับธาตุและวิทยาศาสตร์ อาทิ นิทรรศการ 150 ปี แห่งการค้นพบตารางธาตุ กิจกรรมเกี่ยวกับธาตุ 20 กิจกรรม การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ / เครื่องบินเล็ก ประลองความเร็ว POP POP BOAT  การนำเสนอผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 ของนักศึกษา กศน. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. (ระดับประเทศ) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 July 2019
Message us