โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้งาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการับฟังการบรรยาย ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ เปิดรับสมัครครู อาจารย์ผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,300 บาท ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2560 ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2560 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกใบสมัคร และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์