คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ ที่มาเข้าร่วมงานสัมนาสัญจร ในหัวข้อ “Secondary Education System and Best Practice In Thailand” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในครั้งนี้ คณะได้มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ โดยจัดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถามระหว่างกัน ในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กร เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ และนโยบายการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ พร้อมชมการแสดงท้องฟ้าจำลองที่อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)