การประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อประสานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 – 15 พ.ย. 2560)

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองต่อจุดเน้นและนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อประสานแผนการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยศัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่านเลขาธิการ กศน. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา